Personuppgifter vi samlar in

eTime inhämtar uppgifterna direkt från dig som användare eller från din arbetsgivare. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress.

eTime registrerar personuppgifter i samband med: Insamling med samtycke

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress etc., lagras för att användas enligt punkterna nedan (under "Hur vi använder insamlad information").

Behandling av anhörigas personuppgifter

Som användare av eTime har du möjlighet att registrera kontaktuppgifter till dina anhöriga för att din arbetsgivare ska kunna kontakta dina anhöriga vid en allvarlig händelse. För att uppfylla lagstiftning kring hur personuppgifter får hanteras måste du informera de anhöriga vars personuppgifter du har registrerat.

Hur vi använder insamlad information

eTime behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Biträdesavtal

eTime tillhandahåller en tjänst där arbetsgivaren och utsedda personer har möjlighet att se dina personuppgifter. Genom att registrera sitt företag som kund i eTime har företaget (kund) godkänt ett egenansvar gentemot sina anställda att informera om/inhämta godkännande om hur, personuppgifter delas mellan olika grupper och personer i systemet. Kunden bör utforma riktlinjer kring detta. Kunden har möjlighet att dela personuppgifter vidare t.ex. till Bank-ID, lönesystem försäkringskassan, kommun eller liknande. Hur personuppgifter delas med externa partners redovisas av respektive kund.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till eTime ger du din tillåtelse till att eTime registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar eTime främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke. Om eTime använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. eTime kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

eTime kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via info@eTime.se.